Nova sezona merenja otpada u opštini Bela Crkva

Objavio: | 5. mart 2014.

     bela-crkva-otpad-660x495Radnici JKP  „Belocrkvanski komunalac“ započeli su drugu sezonu merenja količine i sastava komunalnog otpada uz podršku GIZ IMPACT projekta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“.- beleži zvanični sajt Opštive Bela Crkva.- Naime,  zahvaljujući ovom projektu u opštini Bela Crkva realizovane su  četiri sezonske kampanje merenja komunalnog otpada  i tako su prikupljeni pouzdani podaci o količini i sastavu otpada koji građani ove opštine proizvedu u toku godine.Podaci dobijeni merenjem na terenu su poslužili kao osnova za izradu Analize tokova materijala (MFA) u oblasti upravljanja otpadom, koja je obuhvatila sagledavanje postojećeg stanja i definisanje scenarija za optimizaciju budućih sistema. U ovoj godini predviđeno je još 3 kampanje merenja otpada, koje će radnici JKP „Belocrkvanski komunalac“ obavljati samostalno uz stručnu podršku GIZ IMPACT konsultanata sa Fakulteta Tehničkih nauka iz Novog Sada. Tokom 2014. godine u okviru GIZ IMPACT projekta, osim 4 kampanje merenja otpada, obaviće se i 2 ciklusa merenja količine i kvaliteta otpadnih voda, kao i 4 kampanje uzorkovanja otpadne vode u skladu sa zakonskim obavezama javnih komunalnih preduzeća.

           Cilj novih merenja je prvenstveno dobijanje što pouzdanijih ulaznih parametara prilikom projektovanja i dimenzionisanja budućih postrojenja za tretman otpada i otpadnih voda., u kojima se otpad i otpadne vode tretiraju kao resursi od kojih profitira cela zajednica. Otvaranjem reciklažnog dvorišta u opštini Bela Crkva ne bi se samo smanjila količina otpada na opštinskoj deponiji i broj divljih deponija, nego bi se stvorila i nova radna mesta i ekonomski razvoj opštine. Uz sve to građani bi imali i lepšu i zdraviju životnu sredinu.

         Opširnije na sajtu www.belacrkva.rs