PODELI
Foto: NBS

Narodna banka Srbije (NBS) je danas upozorila gradjane na neovlašćeno pružanje bankarskih usluga.

NBS je saopštila da se jedan broj privrednih društava bavi unovčavanjem čekova uz naplatu provizije, kao i isplatom odredjenog iznosa novčanih sredstava u zamenu za sredstvo obezbedjenja (nakit, motorna vozila, nekretnine i druge vrednosti) i uz odredjeni iznos kamate.

Kako je navedeno, NBS je uočila i da jedan broj privrednih društava nudi gradjanima investiranje novčanih sredstava uz reklamu u kojoj se garantuje isplata dobiti.

„Ukazujemo da pružanje ovih usluga predstavlja zapravo neovlašćeno kreditiranje, odnosno neovlašćeno primanje depozita“, navedeno je u saopštenju.

Centralna banka podseća da je Zakonom o bankama propisano da se niko osim banke ne može baviti primanjem depozita, davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica, osim ako je za to ovlašćen zakonom.

Tim zakonom je određeno da je banka akcionarsko društvo sa sedištem u Srbiji, koje ima dozvolu za rad NBS i obavlja depozitne i kreditne poslove.

„Ukazujemo da je obavljanje delatnosti kreditiranja bez izričitog zakonskog ovlašćenja ili primanja depozita bez dozvole Narodne banke Srbije zakonom predviđeno kao krivično delo“, upozorili su oz NBS i naglasili da samo banka koja ima dozvolu za rad izdatu od strane NBS može da se bavi davanjem kredita i primanjem depozita.

Pod odredjenim uslovima i uz prethodnu dozvolu NBS kredite radi izvršavanja platnih transakcija mogu odobriti i platne institucije i institucije elektronskog novca.

Pored toga, na osnovu zakonskog ovlašćenja, kredite mogu odobravati i neke druge institucije, kao što je Fond za razvoj, koji može odobravati kredite radi podsticanja razvoja privrednih subjekata.

Kako je istaknuto, smisao ove zakonske odredbe je da se zaštite depoziti gradjana i spreči da se ovim poslovima bave lica koja ne ispunjavaju minimalne kadrovske i tehničke uslove i ne raspolažu kapitalom kojim garantuju povraćaj novca, niti ih kontroliše institucija specijalizovana za nadzor u oblasti finansijskog poslovanja.

„Gradjani depozite mogu poveravati samo bankama čiji rad kontroliše i nadzire Narodna banka Srbije, pri čemu banke moraju da ispunjavaju visoke kriterijume za osnivanje i rad“, navedeno je u saopštenju.

Iz NBS su ukazali i da su svi depoziti gradjana položeni kod banaka osigurani do iznosa od 50.000 evra, što treba da pruži dodatnu sigurnost gradjanima i utiče na jačanje finansijske stabilnosti.

„Ukazujemo gradjanima da ako novčana sredstva poveravaju ili pribavljaju od privrednih društava koja nemaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije, postoji značajan rizik da neće svoja sredstva povratiti ili da će njihovo poverenje biti zloupotrebljeno“, navodi se u saopštenju i ističe da u takvoj situaciji NBS nije u mogućnosti da štiti njihova prava i interese jer nema ovlašćenja da vrši kontrolu poslovanja takvih privrednih društava.

Naglešeno je i da će gradjanima u tom slučaju biti onemogućeno ili bitno otežano da svoja prava zaštite i pred sudom, budući da su ugovori koji su protivni prinudnim propisima ništavi.

POSTAVI ODGOVOR